1 2

НачалоТП „Държавно горско стопанство Дупница”


ТП „Държавно горско стопанство Дупница"


НОВИНИ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
29/04/2015
Откривам процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, ТП „Държавно горско стопанство Дупница”,


ГОДИШЕН ПЛАН
25/11/2014
Годишен план за ползване на дървесина през 2015г. на ТП ДГС Дупница


СПРАВКА
20/11/2014
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38