1 2

НачалоТП „Държавно горско стопанство Дупница”


ТП „Държавно горско стопанство Дупница"


НОВИНИ

ЗАПОВЕД
01/07/2016
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 02-03.07.2016г. на територията на ТП ДГС Дупница


ЗАПОВЕД
21/01/2016
Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в обхвата на дейност на „Държавно горско стопанство Дупница” (ДГС Дупница), териториално поделение на ЮЗДП гр. Благоевград.


ЗАПОВЕД
14/01/2016
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 16-17.01.2016г. на територията на ТП ДГС Дупница