1 2

НачалоТП „Държавно горско стопанство Дупница”


ТП „Държавно горско стопанство Дупница"


НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
08/08/2017
Повреди в частни гори


ЗАПОВЕД
17/02/2017
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 18-19.02.2017г. на територията на ТП ДГС Дупница


ОБЯВЛЕНИЕ
24/01/2017
На основание на заповед № РД 07-1360/21.12.2016 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, находящи се в землището на с. Шатрово, община Бобов дол, област Кюстендил, попадащи в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Дупница”